اشخاص حقوقی بر سه قسمند:
1-کلیه ی شرکت های تجارتی که در قانون ذکر شده.
2-تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تشکیل شده، پس از ثبت در دفتر مخصوص
3-موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد.
ماده ی اول آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می گوید:
«مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ی 584 قانون تجارت کلیه ی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »
و تبصره ی این ماده اضافه می کند که: «تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. »
موسسات غیر تجارتی موسساتی است که به جهت اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند وبه شرطی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری طبق آئین نامه تعیین نموده ثبت شوند.بنابراین قبل از ثبت،این قبیل موسسات دارای رسمیت نخواهند بود و در حقیقت از نظر قانون موجودیت نخواهند داشت.
به موجب مقررات قانونی این قبیل موسسات در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره یا دائره یا شعبه ی ثبتی که موسسه در آنجا واقع شده ثبت می شوند.
طبق ماده ی 586 قانون تجارت"موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد".
عملیات این قبیل موسسات غیر تجارتی تابع اساسنامه خواهد بود وبه وسیله ی مدیرانی اداره می شود که طبق اساسنامه برای مدتی انتخاب می شوند.
تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله ی اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ی ثبت می شود.
اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضا تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه،نام،تابعیت،اقامتگاه،دارائی،مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد.

نمونه اظهارنامه ی ثبت موسسات غیر تجارتی به شرح ذیل است:
-نام موسسه
-تابعیت
-مرکز اصلی(اقامتگاه)
-موضوع موسسه
-مراکز شعب مختلف
-اسامی موسسین
-دارائی
-نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل(در صورتیکه بوسیله ی وکیل تسلیم شود)

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری عبارتند از:
-فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکا و در صورت داشتن توضیح در شناسنامه یک کپی از آن
-اخذ دو نسخه تقاضانامه ی ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضا توسط شرکا
-تنظیم اساسنامه حداقل در 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکا
-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
-اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.
چنانچه موسسه ی مزبور غیرانتفاعی باشد اجازه نامه ی شهربانی هم که موافقت خود را با ثبت آن اعلام داشته به ضمائم علاوه شود.پس از آنکه اظهارنامه و مدارک ضمیمه مورد بررسی و تحقیق از طرف متصدیان امر قرار گرفت در دفتر مخصوص ثبت و سپس خلاصه ی ثبت در روزنامه ی رسمی برای اطلاع عموم آگهی می شود.هر تغییری که بعداَ بوجود آید باید بااسناد مثبته ثبت و طی آگهی انتشار یابد.موسسات غیر تجارتی خارجی هم که در ایران فعالیت دارند باید خود را به ثبت برسانند و شرایط آن همان شرایط موسسات داخلی است جز اینکه بعضی از ضمائم اگر به زبان خارجی باشد ترجمه ی گواهی شده ی آن نیز ضمیمه می شود.
چند نکته:
*در صورتی که ثبت موضوع موسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصی باشد می توانید راساَ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه ی صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها نمایید و پس از دریافت استعلام آن را به مرحع مربوطه تحویل و پس از دریافت پاسخ استعلام آن را تحویل اداره ثبت شرکت ها نمایید.
*در صورتی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه ی اسناد به ضمیمه ی صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.
*صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
*در صورتی که کل اساسنامه تغییر پیدا کند،دو جلد اساسنامه ی جدید تهیه و ذیل کلیه ی صفحات به امضاء کلیه ی شرکا برسد و ضمیمه ی صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکت ها شود و پس از ثبت یک جلد از آن که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها شده تحویل گرفته شود.